آگهی اجاره نانوایی دانشگاه

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد نانوایی لواشی خود را از طریق مزایده عمومی به صورت استیجاری واگذار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه