برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشکده فنی ومهندسی

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ دانشکده فنی ومهندسی

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۶/‏۱۱/‏۹۷

متالوررژی مواد- سرامیک- صنایع

کلیه مقاطع

۲۷/‏۱۱/‏۹۷‬و ۲۸/‏۱۱/‏۹۷

برق

کلیه مقاطع

۷/‏۱۱/‏۹۷

برق- کامپیوتر

کلیه مقاطع

۲۹/‏۱۱/‏۹۷

عمران معماری

کلیه مقاطع

۸/‏۱۱/‏۹۷

عمران- معماری

کلیه مقاطع

۳۰/‏۱۱/‏۹۷

کامپیوتر

کلیه مقاطع

۹/‏۱۱/‏۹۷

شیمی

کلیه مقاطع

۱/‏۱۲/‏۹۷

شیمی مواد سرامیک

کلیه مقاطع

۱۰/‏۱۱/‏۹۷

مکانیک

کلیه مقاطع

۲/‏۱۲/‏۹۷

صنایع و مکانیک

کلیه مقاطع

۱۱/‏۱۱/‏۹۷

کلیه رشته ها

کلیه مقاطع

 

 

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشکده علوم انسانی

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ دانشکده علوم انسانی

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۶/‏۱۱/‏۹۷ تا ۰۹/‏۱۱/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کاردانی وکارشناسی

۲۷/‏۱۱/‏۹۷‬ تا ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کاردانی و کارشناسی

۱۰/‏۱۱/‏۹۷ تا ۱۱/‏۱۱/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کارشناسی ارشد و دکترا

۱/‏۱۲/‏۹۷ تا ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کارشناسی ارشد و دکترا

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشکده کشاورزی

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ دانشکده کشاورزی

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۸/‏۱۱/‏۹۷ تا ۱۰/‏۱۱/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کلیه مقاطع

۲۹/‏۱۱/‏۹۷ تا ۰۱/‏۱۲/‏۹۷‬

کلیه رشته ها

کلیه مقاطع

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشکده پرستاری

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ دانشکده پرستاری

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۸/‏۱۱/‏۹۷ تا ۱۱/‏۱۱/‏۹۷‬

پرستاری

کارشناسی

۲۷/‏۱۱/‏۹۷‬ تا ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬

پرستاری

کارشناسی