کارکنان

حوزه ریاست

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

ریاست دانشگاه

  حیدری نوری

رضا

۳۳۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

رئیس دفتر ریاست

 

عرفانی نسب

محمد

۳۵۱

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

مدیر حراست و گزینش

 

غائب

سید جلال

۳۹۳

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۷

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

حجت همایی

 

صدری

جعفر

۵۵۷

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۲۸

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

 

             

حراست

 

عموزاده

مرتضی

۲۷۵

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی – طبقه دوم

 

حوزه اداری مالی

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاون اداری مالی

 

قربانحسینی

مسعود

۵۴۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۸

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

مدیر اداری

 

کاکایی

حبیب رضا

۵۲۹

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۱

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

مدیر مالی

 

دلگشا

محمود

۳۵۰

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

مسئول کارگزینی پرسنل

 

رایگان

مهدی

۵۴۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

بایگانی کارگزینی

 

آزادیان

سمانه

۵۴۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

دببرخانه

 

اسدی

اکرم

۵۵۰

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

دبیرخانه

  نیرومند

ناهید

۵۵۰

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

معماریان

ابوالفضل

۵۴۱

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

  مکرم ملیحه

۵۶۱

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

نعمتی

داود

۵۴۲

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

عطارد

نجمه

۵۴۱

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

صبوحی

غلامرضا

۵۴۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

رستمی

محمود

۵۴۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حسابداری

 

نادری

حسین

۵۴۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

آبدارخانه اداری

  واحدی رضا ۳۳۷  

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

ماشین نویسی

 

عیوضی

معصومه

۵۴۹

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

ماشین نویسی

 

خردپی

حمیدرضا

۵۴۹

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

ترابری

 

قنبری

علی اکبر

۴۹۶

 

شهرک دانشگاهی جنب دانشکده کشاورزی

 

مسئول تدارکات

 

علیجانی

مجید

۴۹۳

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۱

شهرک دانشگاهی جنب دانشکده کشاورزی

 

تدارکات

کارپرداز

جوادی زاده

منصور

۴۹۳

 

شهرک دانشگاهی جنب دانشکده کشاورزی

 

تدارکات

کارپرداز

هاشمی

حبیب

۴۹۳

 

شهرک دانشگاهی جنب دانشکده کشاورزی

 

مسئول انبار

  کاشی

سید مسعود

۴۹۰

 

شهرک دانشگاهی جنب دانشکده کشاورزی

 

مسئول انتظامات

 

تلیمی

شعبانعلی

۴۵۷

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۰۰

شهرک دانشگاهی

 

جمعداری اموال

 

کریمی

علی

۳۸۰

 

شهرک دانشگاهی جنب سوله ورزشی

 

مسئول خدمات

 

سلیمی

محمود

۵۴۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

حوزه پژوهش و فناوری

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاون پژوهشی

 

اقدامی

انوش

۵۵۳

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۳۰

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

کارشناس طرح و برنامه و بودجه

 

صادقی فرد

زهره

۵۵۲

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مدیر پژوهش

 

الیاسی

علی

۵۵۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مدیر ارتباط با صنعت

 

فصیحی پور

علی

۳۳۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

امور پایان نامه ها

 

مهدوی نزاد

جعفر

۳۳۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تمیم

محمد

۵۴۸

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مدیر برنامه و بودجه

 

طالب حقیقی

زهرا

۵۵۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مسئول کارگاهها و آزمایشگاهها

 

سبط احمدی

سید احمد

۳۳۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

تصویب رشته ها

 

هادیان

نجمه

۵۵۷

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

کارگاه جوشکاری

 

رهنما

سلیمان

۵۱۰

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

کارگاه عمومی

 

احدی

حسین

۵۱۴

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز متالوگرافی

 

 

 

۳۰۸

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز سرامیک

     

۳۱۰

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز عمران

 

باغکی

احمد

۲۹۶

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز ساختمان

 

باغکی

احمد

۳۰۳

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز عمران

 

رستمیان

رسول

۳۰۱

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز مقاومت

 

رفعت

رضا

۲۹۸

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

انبار کارگاهها

 

احدی

امراله

۳۰۲

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز مکانیک خودرو

 

باغکی

احمد

۳۰۴

 

شهرک دانشگاهی – مجتمع کارگاهی

 

آز XRD

 

خانمحمدیان

عباس

۲۲۸

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

آز شیمی

 

ناظمی

ابوالفضل

۲۲۱

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

آز جانورشناسی

 

سلیمی

مهدی

۲۱۶

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

آز سیم پیچی

 

سلامت

اکبر

۴۱۱

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه زیرزمین

 

آز الکترونیک

 

قاضی اسدی

حسن

۴۲۷

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

آز دیجیتال

 

مستندی

علی

۴۳۵

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

سایت اینترنت

 

رضایی

بهروز

۴۵۹

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه سوم

 

سایت اینترنت

 

ابطحی

سیده نیره

۴۱۹

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه زیرزمین

 

سایت اینترنت

 

لطیف

محمدرضا

۲۸۶

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه سوم

 

کتابخانه دانشکده کشاورزی

 

وکیلی

سیدمحمدحسین

۲۱۴

 

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

کتابخانه فنی

 

اعزاز

پروانه

۴۲۸

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

کتابخانه فنی

 

 

 

۴۲۸

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

کتابخانه فنی

     

۴۴۷

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

کتابخانه فنی

     

۴۴۷

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

مرکز نشر علمی

 

رحمتی

رسول

۴۴۰

 

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی طبقه همکف

 

حوزه معاونت آموزشی

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاون آموزشی

  نوبری

علیرضا

۵۳۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۹

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

مدیر آموزش

 

غلامی

ابوالفضل

۵۳۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

۵۶۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

دفتر معاون آموزشی

 

توسلی

زینب

۵۳۰

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارگزینی هیأت علمی

 

عمان

علیرضا

۵۳۴

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارگزینی هیأت علمی

 

خلج

علیرضا

۵۳۷

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

دایره امتحانات

 

دهقانپور

علی

۵۶۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

دایره امتحانات

 

صداقت

الهه

۵۶۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

خدمات آموزشی

 

سعیدی

فاطمه

۵۶۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

خدمات آموزشی

  محتشمی سیده اکرم

۵۶۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 
           

 

 

حوزه معاونت دانشجویی

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاون دانشجویی