کارکنان

حوزه ریاست

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

ریاست دانشگاه

 

گندمکار

مجید

۳۳۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

رئیس دفتر ریاست

 

عرفانی نسب

محمد

۳۵۱

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

مدیر حراست و گزینش

 

غائب

سید جلال

۳۹۳

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۷

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه چهارم

 

مدیر روابط عمومی

 

همایی

حجت

۴۸۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۲۸

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

خبرگزاری آنا

 

پورقاسمی

حسین

۴۸۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۲۸

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

 

 

دفتر فرهنگ اسلامی

 

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاونت فرهنگی

 

یوسفی

اعظم

۴۲۴

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۰۵

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی مهندسی طبقه دوم

 

کارشناس امور فرهنگی

فوق برنامه

جوکار

مهدی

۲۶۹

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۲

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی مهندسی طبقه دوم

 

کارشناس امور فرهنگی

امور شاهد و ایثارگران

 

 

 

۰۸۶۴۲۲۵۳۰۴۶

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی مهندسی طبقه دوم

 

کارشناس امور فرهنگی

کانون قرآن و عترت

قاسمی

محمدجواد

۲۶۹

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۲۵

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی مهندسی طبقه دوم

 

کارشناس امور فرهنگی

کانون قرآن و عترت

جعفرنژاد

لیلا

۲۶۶

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۵

شهرک دانشگاهی دانشکده فنی مهندسی طبقه دوم

 

کارشناس امور فرهنگی

 

واثقی

محمد حسین

۲۹۱

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۶

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

کارشناس امور فرهنگی و سمعی و بصری

کارشناس گروه معارف اسلامی

سعادتپور

علی اصغر

۲۲۵

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۷

شهرک دانشگاهی دانشکده کشاورزی طبقه همکف

 

 

 


حوزه آموزش

 

 

 

سمت شرح وظایف نام خانوادگی نام تلفن داخلی تلفن مستقیم محل خدمت تصویر

معاون آموزشی

 

جواد

ی

۵۳۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۹

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارشناس امور آموزشی

 

توسلی

زینب

۵۳۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۲

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

مدیر اموزش

 

مهدوی نژاد

جعفر

۵۶۵

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۲۳

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

اداره برنامه ریزی آموزشی

 

نوری

علی

۵۶۳

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۳

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارشناس امور آموزشی

خدمات آموزشی

سعیدی

فاطمه

۵۳۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۴

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارشناس امور آموزشی

مسئول امتحانات و ثبت نمرات

دهقانپور

علی

۵۶۶

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۵

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارشناس امور آموزشی

کارشناس ثبت نمرات

صداقت

الهه

۵۶۶

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

عمان

علیرضا

۵۳۴

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۳۲

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارگزین هیات علمی

کارشناس کارگزینی هیات علمی

فرجی

شهین

۵۳۴

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۲

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

حوزه دانشجویی
سمت شرح وظایف نام خانوادگی نام تلفن داخلی تلفن مستقیم محل خدمت تصویر

معاون دانشجویی

 

نشریف مقدسی

محمد

۵۳۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

 

 

 

   

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

مدیر دانشجویی

 

نایینی

جواد

۵۲۱

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۰۵

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

کارشناس امور دانشجویی

مسئول امور مشمولین

شعبانی

علی

۵۲۸

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

متصدی امور دانشجویی

مسئول نقل و انتقالات

شعبانی

علی

۵۲۸

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۰۲

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

رئیس اداره فارغ التحصیلان

رئیس فارغ التحصیلان

فخیمی

عطیه

 

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان

مراغی

علی اصغر

۵۲۸

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان

اسمعیل محمدی

رضا

۵۲۸

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان

اسفندیاری

عفت

۵۲۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

متصدی فارغ التحصیلان

تحویل مدارک فارغ التحصیلان

باغکی

نسرین

۵۲۵

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

رئیس اداره تربیت بدنی

رئیس اداره تربیت بدنی

قنبری

شاهپور

۴۸۵

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۰۹

شهرک دانشگاهی سالن ورزشی ۱

 

کارشناس تربیت بدنی

تربیت بدنی برادران

 

 

۳۸۹

 

شهرک دانشگاهی سالن ورزشی ۲

 

کارشناس تربیت بدنی

تربیت بدنی خواهران

بابایی

رقیه

۵۲۷

 

شهرک دانشگاهی سالن ورزشی ۳

 

مسئول امور خوابگاهها

مسئول خوابگاه

تنها

فاطمه

 

 

میدان فلسطین سایت مرکزی

 

متصدی خوابگاه

 

خداشناس

زهرا

 

 

میدان فلسطین سایت مرکزی

 

متصدی خوابگاه

 

اسکندری

سمیه

 

 

میدان فلسطین سایت مرکزی

 

متصدی خوابگاه

 

امین جراحی

نفیسه

 

 

میدان فلسطین سایت مرکزی

 

مسئول دفتر راهنمایی و مشاوره

مسئول دفتر مشاوره

احدی

رقیه

 

 

میدان فلسطین سایت مرکزی

 

مسئول بوفه و رستوران

مسئول رستوران

کاشی

سیدمسعود

۵۰۳

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور دانشجویی

امور فارغ التحصیلان

 

 

۵۲۷

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور دانشجویی

بایگانی فارغ التحصیلان

 

 

۵۲۶

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 

کارشناس امور دانشجویی

امور دانشجویی، تخفیفات، خوابگاه

عطائیان

طاهره

 

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه اول

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان

 

 

۵۲۴

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه همکف

 
 
 

حوزه عمران

سمت

شرح وظایف

نام خانوادگی

نام

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل خدمت

تصویر

معاون عمران

 

فتاحی

مهدی

۵۶۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۰۳

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

رئیس اداره طراحی و اجرا

رئیس اداره طراحی

سلیمی

تقی

۵۵۹

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

رئیس اداره و نگهداری

مرادی

علیرضا

۵۵۱

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

کارشناس عمران

امور تاسیسات برق

ابوالقاسمی

مهدی

۵۵۱

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

کارشناس عمران

کارشناس مکانیک

 

 

۵۵۹

 

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 


حوزه اداری و مالی
سمت شرح وظایف نام خانوادگی نام تلفن داخلی تلفن مستقیم محل خدمت تصویر

معاون اداری و مالی

 

قربانحسینی

مسعود

۵۴۰

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۸

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه سوم

 

مدیر اداری

 

خانمحمدیان

مهدی

۵۲۹

۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۱

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

کارشناس آموزش نیروی انسانی

آموزش ضمن خدمت

لطیف

محمدرضا

۲۸۶

۰۸۶۴۲۴۳۳۰۱۶

شهرک دانشگاهی ساختمان اداری طبقه دوم

 

رئیس اداره کارگزینی پرسنل