سرفصل رشته های آموزشی

 

اسامی رشته های تحصیلی

ردیف

دانشکده

رشته

مقطع

۱

علوم پزشکی

پرستاری

کارشناسی

۲

علوم انسانی

حقوق خصوصی

دکتری تخصصی

۳

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتری تخصصی

۴

روانشناسی تربیتی

دکتری تخصصی

۵

روانشناسی عمومی

دکتری تخصصی

۶

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

۷

مدیریت دولتی

دکتری تخصصی

۸

مدیریت صنعتی

دکتری تخصصی

۹

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

دکتری تخصصی

۱۰

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

۱۱

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

۱۲

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

۱۳

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

۱۴

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

۱۵

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

۱۶

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

۱۷

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

۱۸

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

۱۹

مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک

کارشناسی ارشد

۲۰

مدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادرات

کارشناسی ارشد

۲۱

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

۲۲

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

کارشناسی ارشد

۲۳

مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

۲۴

مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

کارشناسی ارشد

۲۵

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

۲۶

مدیریت صنعتی - تولید

کارشناسی ارشد

۲۷

مدیریت صنعتی - مالی

کارشناسی ارشد

۲۸

حسابداری

کارشناسی ارشد

۲۹

جغرافیای انسانی و شهری

کارشناسی

۳۰

روانشناسی عمومی (تمام وقت)

کارشناسی

۳۱

روانشناسی عمومی (پاره وقت)

کارشناسی

۳۲

زبان و ادبیات فارسی (تمام وقت)

کارشناسی

۳۳

زبان و ادبیات فارسی (پاره وقت)

کارشناسی

۳۴

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

۳۵

مدیریت دولتی (تمام وقت)

کارشناسی

۳۶

مدیریت دولتی (پاره وقت)

کارشناسی

۳۷

تربیت بدنی- علوم ورزشی

کارشناسی

۳۸

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

۳۹

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

۴۰

تربیت بدنی- علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

۴۱

زبان انگلیسی

کاردانی

۴۲

دینی و عربی

کاردانی

۴۳

علمی و کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

۴۴

کشاورزی

مهندسی کشاورزی – زراعت

کارشناسی ارشد

۴۵

مهندسی کشاورزی - علوم دامی تغذیه

کارشناسی ارشد

۴۶

مهندسی کشاورزی - علوم دامی فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

۴۷

مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد

کارشناسی ارشد

۴۸

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای

کارشناسی ارشد

۴۹

زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

۵۰

زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی

کارشناسی ارشد

۵۱

زیست شناسی - سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد

۵۲

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

۵۳

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

کارشناسی

۵۴

مهندسی کشاورزی – باغبانی

کارشناسی

۵۵

علوم گیاهی - زیست شناسی (تمام وقت)

کارشناسی

۵۶

علوم گیاهی - زیست شناسی (پاره وقت)

کارشناسی

۵۷

دامپزشکی

کاردانی

۵۸

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی

۵۹

امور زراعی و باغی

کاردانی پیوسته

۶۰

 

اموردامی

 

۶۱

فنی و مهندسی

مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

۶۲

شیمی – آلی

کارشناسی ارشد

۶۳

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

۶۴

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

۶۵

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

۶۶

شیمی - تجزیه

کارشناسی ارشد

۶۷

مهندسی برق – قدرت

کارشناسی ارشد

۶۸

مهندسی برق - الکترونیک (تمام وقت)

کارشناسی

۶۹

مهندسی برق - الکترونیک (پاره وقت)

کارشناسی

۷۰

مهندسی برق – قدرت (تمام وقت)

کارشناسی

۷۱

مهندسی برق – قدرت (پاره وقت)

کارشناسی

۷۲

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (تمام وقت)
(ورودی ۹۰ به بعد)

کارشناسی

۷۳

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (پاره وقت)

کارشناسی

۷۴

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (تمام وقت)

کارشناسی

۷۵

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (پاره وقت)

کارشناسی

۷۶

مهندسی عمران – عمران (تمام وقت)

کارشناسی

۷۷

مهندسی عمران – عمران (پاره وقت)

کارشناسی

۷۸

مهندسی مواد – متالورژی صنعتی (تمام وقت)

کارشناسی

۷۹

مهندسی مواد – متالورژی صنعتی (پاره وقت)

کارشناسی

۸۰

مهندسی مواد – سرامیک (تمام وقت)

کارشناسی

۸۱

مهندسی مواد – سرامیک (پاره وقت)

کارشناسی

۸۲

مهندسی صنایع – تولید صنعتی (تمام وقت)

کارشناسی

۸۳

مهندسی صنایع – تولید صنعتی (پاره وقت)

کارشناسی

۸۴

شیمی کاربردی (تمام وقت)

کارشناسی

۸۵

شیمی کاربردی (پاره وقت)

کارشناسی

۸۶

فیزیک

کارشناسی

۸۷

مهندسی برق – الکترونیک تکنولوژی

کارشناسی ناپیوسته

۸۸

مهندسی برق – قدرت تکنولوزی

کارشناسی ناپیوسته

۸۹

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

۹۰

مهندسی مکانیک قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

۹۱

مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته

۹۲

مهندسب مکانیک - تعمیر خودرو

کارشناسی ناپیوسته

۹۳

مهندسی مکانیک ساخت و تولید ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

۹۴

مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

۹۵

ریاضی

کاردانی

۹۶

کاردان فنی برق - الکترونیک

کاردانی

۹۷

کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتونی

کاردانی

۹۸

کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید

کاردانی

۹۹

کاردان فنی مواد - سرامیک

کاردانی

۱۰۰

کاردان فنی مواد - ریخته گری

کاردانی

۱۰۱

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

۱۰۲

برق - الکترونیک

کاردانی پیوسته

۱۰۳

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

۱۰۴

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

۱۰۵

متالورژی

کاردانی پیوسته

۱۰۶

صنایع فلزی

کاردانی پیوسته