حوزه ریاست

حوزه ریاست

هیئت رئیسه واحد

     

۱- رئیس واحد

آقای دکتر جواد نیکوکار

رشته: دکتری برق - قدرت

رزومه

۲- معاون پژوهشی

آقای دکتر انوش اقدامی کورکابیجاری

رشته: بیوشیمی

۳- معاون اداری مالی

آقای دکتر مسعود قربانحسینی

رشته: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

۴- معاون آموزشی

آقای دکتر جواد نصر

رشته: دکتری علوم دامی

۵- معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر محمد شریف مقدسی
رشته: زراعت

۸- معاون مدارس سما مهندس ابراهیمی

 

 

۱۰- رییس دانشکده کشاورزی

آقای دکتر جواد نصر

رشته: دکتری علوم دامی

۱۱- رییس دانشکده علوم انسانی

آقای دکتر احسان ساده

رشته: دکتری مدیریت صنعتی

۱۲- رییس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر مهدی فتاحی

رشته: عمران

 

 

 

اهم وظایف و اختیارات
زیر مجموعه حوزه ریاست
شورای واحد
دفتر فرهنگ اسلامی
روابط عمومی
حراست
گزینش

اهم وظایف و اختیارات

۱ - تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی
۲ - نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان
۳ - عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف
۴ - ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن
۵ - رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی, پژوهشی, اداری و مالی, دانشجویی, عمران, مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی
۶ - نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
۷ - ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.

زیر مجموعه حوزه ریاست

۱ - شورای واحد:
که با حضور ریاست, معاونین, روسای دانشکده ها و ریاست دفتر فرهنگ اسلامی تشکیل می شود و تعیین سیاستهای کلی واحد را در قالب مقررات و دستور العمها مورد بررسی قرار می دهد.

۲ - دفتر فرهنگ اسلامی:
اهم وظایف این دفتر عبارت از ایجاد زمینه لازم و مطلوب جهت رشد و تعمیق روح معنوی و ارزشهای اسلامی است که در محدوده مقررات و حوزه دفتر فرهنگ اسلامی و کانون قرآن و عترت و هماهنگ با دیگر بخشهای دخیل در امور فرهنگی صورت می پذیرد.

۳ - روابط عمومی:
روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی و تعاریفی که از آن بعمل آمده محدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکار مدیریتی که میتواند تحقق اهداف سازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است.
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی میگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن, بدرستی برقرار سازد.

۴ - حراست:
نظارت و کنترل دقیق در قالب رعایت مقررات حفاظت فیزیکی و طبقه بندی و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانونی و هماهنگی با انتظامات و بخش اداری و پاسخ به استعلامهای محرمانه از مهمترین وظایف این بخش است.

۵ - گزینش:
حلقه مهم ارتباط بین بخشهای مختلف واحد است که کار هماهنگی مسئولان را در داخل و خارج دانشگاه بر عهده دارد و برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات, سمینارها, مراسم عبادی و سیاسی و مذهبی و تدوین نامه های مربوط به عهده این قسمت است.