فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 123 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیوترنرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته
پرستاریپرستاریپرستاریکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکاردانی پیوسته
علوم انسانیفرهنگ و معارف اسلامیکاردانی آموزش دینی و عربیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیکاردانی آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیکاردانی علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریت آموزشیعاوم تربیتیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیروان شناسیروانشناسیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی پیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیعلوم ورزشیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیجغرافیاکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت کسب و کارهای کوچککارشناسی پیوسته
علوم انسانیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیکارشناسی ناپیوسته