رشته ها

دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس fileName
علوم انسانیعلوم ورزشیکاردانی ناپیوسته
کشاورزیعلوم دامیکارشناسی پیوستهدکتر یوسفی راد
علوم انسانیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشددکتر نامور
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشددکتر فلاحی
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ارشددکتر طالبی
علوم انسانیفیزیولوژی ورزشی - فعالیتهای بدنیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیتربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته__
فنی و مهندسیفیزیککارشناسی پیوسته__
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوستهدکتر هاشمیآمینونsanayep.pdf
کشاورزیدامپزشکیکاردانی ناپیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 137 مورد.