رشته ها

دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس fileName
علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی پیوستهدکتر محمدداودیحورا فدایی
علوم انسانیمدیریت دولتیکارشناسی پیوستهدکتر امینی سابقحورا فدایی
علوم انسانیعلوم ورزشیکارشناسی پیوستهقادری
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیکارشناسی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
فنی و مهندسیشیمی کاربردیکارشناسی پیوستهدکتر عراقیمعصومه عیوضیchemp.pdf
فنی و مهندسیشیمی محضکارشناسی پیوستهدکتر عراقیمعصومه عیوضیchemdaru.pdf
کشاورزیزیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
فنی و مهندسیفیزیککارشناسی پیوسته__
فنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زادهbargh.pdf
فنی و مهندسیمهندسی مکانیککارشناسی پیوستهدکتر واحدیامجدیmechanicp.pdf
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 137 مورد.