شماره تلفنهای داخلی

نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
-بایگانی کاردانی و کارشناسیآقای احدی403
ساختمان اداریبايگاني فارغ التحصيلانآقای عباسی526
ساختمان اداریانتظامات-341
دانشکده فنی و مهندسیبايگاني کارشناسی ارشد و دکتریآقای اسحاقی416
دانشکده فنی و مهندسیانجمن برق-453
دانشکده فنی و مهندسیانتظامات برادرانآقای صابری452
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ برادرانخانم جعفرنژاد444
ساختمان اداریدفتر روابط عمومیآقای رحیمی-آقای فیروزی520
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیبسيج دانشجويي-250
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیسايت اينترنتآقای لطیف259
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 157 مورد.