شماره تلفنهای مستقیم


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 68 مورد.
مسئولقسمتشماره
خانم پرستارآموزش ارشد برق42433306
خانم سعیدیخدمات آموزشی و ثبت نام42433304
خانم حسنیآموزش دکتری42433034
خانم بیاتآموزش ارشدعمران42433309
آقای اله وردیلیصندوق رفاه دانشجویی42433307
خانم نرجسیپایان نامه کشاورزی42433004
آقای محرقامورمالی دانشجویی42433310
پایان نامه انسانیآقای حسینی42433010
خانم صداقتکارگزینی پرسنل42433313
تربیت بدنی42433009