شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
خانم پرستارآموزش ارشد برق42433306
خانم سعیدیخدمات آموزشی و ثبت نام42433304
خانم حسنیآموزش دکتری42433034
آقای حسنی زادهآموزش ارشدعمران42433309
آقای اله وردیلیصندوق رفاه دانشجویی42433307
خانم نرجسیپایان نامه کشاورزی42433004
آقای محرقامورمالی دانشجویی42433310
پایان نامه انسانیآقای حسینی42433010
خانم صداقتکارگزینی پرسنل42433313
آقای متولی زادهتربیت بدنی42433009
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 68 مورد.