شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
خانم فخیمیرئیس اداره فارغ التحصیلان42433303
آقای خبیرینقل و انتقالات و مشمولین42433324
خانم فرجیکارگزینی هیأت علمی42433332
آقای نادیانتشارات دانشکده کشاورزی42433017
آقای صناعیفاکس دفتر ریاست42433008
آقای نادیانتشارات دانشکده فنی مهندسی42433036
آقای سلیمیدفترامورعمرانی42433020
آقای تمیمفناوری اطلاعات و ارتباطات42433022
خانم جعفرنژادکانون قرآن و عترت (ع)42433025
آقای سلامتدفتر امور ایثارگران و شاهد42433024
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 68 مورد.