شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
آقای صدریآموزش حقوق42433045
آقای صناعیدفتر ریاست42433044
آقای صناعیدفتر ریاست42433046
آقای غائبحراست42433047
آقای غائبگزینش42433048
دکتر نبوتیدفتر معاونت فرهنگی دانشجویی42433301
دکترثمری خلجدفتر معاون توسعه و مدیریت منابع42433318
دکتررستگارفاطمیدفتر معاونت علمی42433319
دکتر حبیبی تباررئیس دانشکده علوم انسانی42433033
آقای آمینونرئیس اداره آموزش فنی42433321
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 68 مورد.