شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
آقای طاووسیرئیس اداره آموزش انسانی42433011
آقای شاهمردانیاتاق اساتیدکشاورزی وانسانی42433014
آقای احدیاتاق اساتید فنی مهندسی42433335
دکترمرادیمدیرپژوهشی42433030
آقای معماریانمدیر مالی42433315
آقای کاکائیمدیر اداری42433311
آقای درستکارپایان نامه فنی42433023
آقای نوریمدیر آموزشی42433323
دکتریوسفی رادمدیرگروه کشاورزی42433027
دکترنوبریرئیس دانشکده فنی مهندسی42433049
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 68 مورد.