شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
آقای تلیمیانتظامات ورودی42433000
آقای سبزیکارمزرعه تحقیقاتی آموزشی42433012
خانم محلوجیآموزش ارشد انسانی42433038
آقای ساوه ایآزمایشگاه شناسایی مواد42433013
آقای اکبریاریبسیج دانشجویی42433015
خانم احدیمشاوره42433021
-خط 8 مخابرات42433342
-خط 7 مخابرات42433343
-خط 6 مخابرات42433344
-خط 5 مخابرات42433345
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 68 مورد.