شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
-خط 4 مخابرات42433346
-خط 3 مخابرات42433347
-خط 2 مخابرات42433348
-خط 1 مخابرات42433349
آقای رحیمیروابط عمومی42433028
خانم اسحاقیآموزش پرستاری42433029
---
آقای رایگانآموزش کارشناسی کامپیوتر42433026
نمایش 61 تا 68 مورد از کل 68 مورد.