شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
-خط 8 مخابرات42433342
-خط 7 مخابرات42433343
-خط 6 مخابرات42433344
-خط 5 مخابرات42433345
-خط 4 مخابرات42433346
-خط 3 مخابرات42433347
-خط 2 مخابرات42433348
-خط 1 مخابرات42433349
---
آقای آمینونرئیس اداره آموزش فنی42433321
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 68 مورد.