شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
---
آقای تلیمیانتظامات ورودی42433000
خانم نرجسیپایان نامه کشاورزی42433004
آقای رضائیرستوران42433005
آقای واثقیگروه معارف اسلامی42433006
آقای صناعیفاکس دفتر ریاست42433008
آقای متولی زادهتربیت بدنی42433009
پایان نامه انسانیآقای حسینی42433010
آقای طاووسیرئیس اداره آموزش انسانی42433011
آقای سبزیکارمزرعه تحقیقاتی آموزشی42433012
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 68 مورد.