لیست اسامی کارکنان

نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيليواحد سازماني
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشیمعاونت علمی
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)معاونت علمی
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)معاونت توسعه مدیریت
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرامعاونت دانشجویی و فرهنگی
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)معاونت علمی
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)معاونت توسعه مدیریت
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشیمعاونت علمی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)معاونت علمی
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشیمعاونت توسعه مدیریت
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومیمعاونت علمی
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 136 مورد.