معاونت فرهنگی و دانشجویی

» اهم وظایف و اختیارات

در راستای نیل به اهداف عالیه دانشگاه، تلاش برای توسعه مشارکت اجتماعی دانشجویان و استادان، بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه برای ارتقاء سطح فرهنگی، حفظ ارزش های اسلامی، برنامه ریزی برای ورود اعضاء هیأت علمی و کارکنان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه و ایجاد فضایی آرام برای دانشجویان گرامی و آرامش خاطری برای خانواده ها در این حوزه کلیه همکاران سعی خود را بکار گرفته اند که با تلاشی دو چندان در هر چه بهتر نمودن فضای موجود اقدام نمایند.