اهم وظایف و اختیارات

» اهم وظایف و اختیارات

- بازدید از اراضی دانشگاه و پیگیری اخذ سند های مربوطه.

- نظارت بر کلیه فعالیتهای عمرانی (پیمانی و امانی)

- بررسی صورت وضعیت ارائه شده از طرف پیمانکاران.

- فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها.

- اخذ نظر کمیسون معاملات واحد و سازمان مرکزی در خصوص مناقصات انجام شده و تنظیم قراردادها.

- تعمیر و نگهداری ساختمان.