نقل و انتقالات

نقل و انتقالات دانشجویی 
دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات می توانند جهت درخواست نقل و انتقالات برای نیمسال اول سال تحصیلی از تاریخ 1/3/.. لغایت تاریخ 15/3/.. و برای نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ 15/9/.. لغایت 30/9/.. هرسال به سامانه منادا به آدرس:

https://monada.iau.ir/ 

 مراجعه و  ثبت درخواست نمایید.
متذکر می گردد:
 ● درخواست تنها از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد و به درخواستهای خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
● هرگونه تغییردر زمان درخواست نقل و انتقالات، در سامانه مذکور اعلام می گردد.
● شیوه نامه نقل و انتقالات را می توانید از سامانه دانلود و مطالعه نمایید.
● جهت کسب اطلاعات بیشتر به مسئول نقل و انتقالات دانشگاه مراجعه نمایید.