امور دانشجویی

» امور دانشجویی

۱- نحوه دریافت کارت سلف سرویس:

عزیزان می توانند حداکثر تا اوایل آبان ماه مبلغ ۶۰۰۰۰ریال به شماره حساب ۱۰۱۵ واریز نموده و برای دریافت کارت سلف سرویس به واحد اتوماسیون سلف سرویس مراجعه نمایند.

رستوران دانشگاه با سه سلف سرویس ویژه برادران وخواهران و کارکنان به طور متوسط روزانه ۱۵۰۰ـ ۳۰۰۰ نفر خدمات تغذیه ای ارائه می نماید درضمن رستوران ۸۰ ـ ۱۰۰ نفر از اساتید محترم دانشگاه و به دانشجویان آموزشکده سما وابسته به این واحد دانشگاهی خدمات تغذیه ای ارائه می نماید.

نحوه رزرو غذا:

برادران دانشجو می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ ـ ۸ و خواهران دانشجو از ساعت ۱۶ ـ ۱۳ با همراه داشتن کارت سلف سرویس جهت رزرو غذا به مدت یکماه به سلف سرویس مراجعه نمایند.

۲- خروج از کشور :

دانشجویان می توانند در بین ترم تحصیلی حداکثر به مدت یک ماه از کشور خارج گردند.

لذا می بایست جهت انجام امور لازم با به همراه داشتن مدارک مثبته (انجام سفر زیارتی ) به امور دانشجویی مراجعه نمایند:

۱/  ارائه نامه آژانس مسافرتی به معاونت محترم دانشجویی

۲/  مراجعه به امور دانشجویی برادران با به همراه داشتن درخواست و برگه انتخاب واحد ممهور به مهر مالی

۳/  پرداخت وثیقه ای که از سوی امور دانشجویی تعیین می گردد

توجه: دانشجویان پس از گذراندن ۱۰۰ واحد درس می توانند برای مسافرت های علمی که مورد تأیید معاونت محترم پژوهش باشد اقدام نمایند.

۴/  ارائه فیش وثیقه به امور مالی و دریافت رسید

۵/  ارائه رسید وثیقه به امور دانشجویی برادران و دریافت معرفی نامه به سازمان مرکزی

۳- بیمه دانشجویی :

کلیه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث جمعی دانشجویان دانشگاه قرارمی گیرند

- نحوه پرداخت خسارت :

۱- حداکثر ۵ روز پس از حادثه با به همراه داشتن اصل صورت هزینه های پزشکی ، اصل گزارش حادثه ، در صورت فوت اصل گواهی فوت به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

۲- پس  از ارائه  درخواست  و تکمیل فرم مربوطه  توسط مسئولین به کمیته بیمه دانشجویی ارجاع  می گردد  و درصورتی که کمیته بیمه پرداخت هزینه را تأیید نماید وجه تعیین شده طبق ضوابط به دانشجو تحویل می گردد.

۴- کارت دانشجویی :

- نحوه توزیع کارت دانشجویی :

بر اساس زمان اعلام شده به منظور توزیع کارت توسط امور دانشجویی ،دانشجویان رشته های فنی و مهندسی با به همراه داشتن تأییدیه انتخاب واحد ممهور به مهر مالی به امور دانشجویی ( خواهران / براردان ) و دانشجویان رشته های کشاورزی و علوم انسانی به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

- نحوه صدور کارت المثنی:

درصورت مفقود شدن کارت دانشجویی می بایست مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۵۹۵ بانک ملی شعبه زبرجد پرداخت نموده و اصل فیش واریزی را به همراه درخواست صدور کارت المثنی به امور دانشجویی تحویل نمایند.

- نحوه اصلاح مشخصات دانشجو در کارت دانشجویی :

درصورتی که به هر دلیل اعم از تغییر نام و یا نام خانوادگی نیاز به تعویض کارت دانشجویی باشد می بایست مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۵۹۵ بانک ملی شعبه زبرجد پرداخت نموده و اصل فیش واریزی را به همراه  درخواست کتبی و تصویر شناسنامه ( تمام صفحات ) و اصل شناسنامه و اصل کارت دانشجویی به امور دانشجویی تحویل نمایند .

- صدمه دیدن کارت دانشجویی :

درصورت صدمه دیدن کارت دانشجویی می بایست مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۵۹۵ بانک ملی شعبه زبرجد واریز نموده و اصل فیش واریزی و درخواست کتبی و لاشه کارت دانشجویی را به امور دانشجویی تحویل نمایند.