فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان

» فارغ التحصیلان

به طور میانگین در هر ترم بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان فارغ التحصیل می گردند که این عمل مستلزم انجام مراحل ذیل می باشد:

پرونده دانشجو در ترم آخر توسط اداره فارغ التحصیلان بررسی شده و پس از اتمام امتحانات و ثبت نمرات ترم آخر، پرونده جهت بررسی مجدد شامل

وضعیت غیبتها، تخلفات، مهمانیها، انتقالی، رعایت پیش نیازها و اضافه واحدها و مشروط و مدارک فارغ التحصیلی شامل فیش زبرجد، ارزش تحصیلی، مدرک پایه، عکس، تمبر مالیاتی و کارت پایان خدمت جهت آقایان غیر مشمول) انجام شده و چنانچه پرونده ای بدون اشکال بود تسویه حساب صادر شده و دانشجویان مشمول پس از تسویه حساب به حوزه وظیفه عمومی معرفی شده و اقدام به صدور گواهی موقت در واحد می گردد و دانشنامه ایشان جهت تأیید به سازمان مرکزی (اداره کل فارغ التحصیلان) ارسال و پس از تأیید به دانشجوتحویل داده می شود.

فارغ التحصیلان رشته های پرستاری و دامپزشکی موظفند بعد از اتمام دوره طرح نیروی انسانی گواهی خود را به اداره فارغ التحصیلان ارائه نمایند تا اقدامات لازم برای صدور مدارک آنان انجام شود.

ریز نمرات فارغ التحصیلانی که درخواست تحویل ریز نمرات به وزارت امور خارجه برای ترجمه را دارند براساس فرمهای مخصوص نمرات آنها تنظیم و به سازمان مرکزی ارسال می گردد و پس از تأیید توسط سازمان به فارغ التحصیلان تحویل می گردد.(ریز نمرات پس از صدور دانشنامه صادر می گردد)