سلف سرویس

» سلف سرویس

در ادامه خدمات رسانی هر چه بهتر به دانشجویان محترم، حوزه معاونت دانشجویی ظرفیت سلف سرویس خود را از ۱۵۰۰ نفر به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسانده است. سلف سرویس جدید شامل سلف برادران، سلف خواهران و سلف اساتید و کارکنان می باشد.