ازدواج دانشجویی

» مراسم ازدواج دانشجویی

مسئولیت برگزاری جشن پر شکوه ازدواج دانشجویی همه ساله به عهده حوزه معاونت دانشجویی بوده که این امر فرخنده با تمهید مقدمات و با توجه به دستورالعملهای موجود هر سال برگزار می گردد.

شرایط کلی شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی به شرح زیر است :

الف) حداقل یکی از زوجین دانشجو باشد (در صورتی که یکی از مزدوجین ، دانشجوی دانشگاه دولتی باشد می بایست در آن واحد ثبت نام نمایند).

ب) ارائه مدرک لازم از قبیل عقدنامه به مسئولین مربوطه.

ج) تاریخ عقد می بایست با زمانی که دانشگاه اعلام می دارد مطابقت داشته باشد.

- نحوه برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی

الف) در صورت دارا بودن شرایط فوق ، مدارک لازم به نهاد رهبری ارسال می گردد.

ب) برای هر زوج کارت دعوت و کارت همراه در نظر گرفته خواهد شد.

ج) ضمن برگزاری مراسم جشن هدایایی به رسم یادبود به زوجین تقدیم خواهد شد.


» مراسم جشن فارغ التحصیلی

 آمراسم جشن فارغ التحصیلان هر ساله زیر نظر معاونت دانشجویی برگزار می گردد و از فارغ التحصیلان کلیه رشته ها توسط کانون فارغ التحصیلان دعوت بعمل می آید .