کانون دانشجویی هلال احمر

» کانون دانشجویی هلال احمر

این کانون با همکاری دانشگاه و جمعیت هلال احمر به منظور تحقق هدفهای مشخص شده اقدام می نماید و در این راستا از امکانات موجود در واحد و سایر امکانات رفاهی جمعیت هلال برخوردار است.