پزشک معتمد دانشگاه

» پزشک معتمد دانشگاه

دانشجویان عزیز به منظور رفع نیازهای خود به پزشک می توانند بر اساس جدول زمانبندی معین به پزشک دانشگاه مراجعه نمایند .