کمیته انظباطی

» کمیته انظباطی

نظر به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و لزوم رعایت کلیه موازین شرعی و مقررات دانشگاهی و پاسداری از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مالا منجر به ایجاد زمینه لازم جهت شکوفایی استعداد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی میگردد، این آیین نامه تصویب گردیده و مورد اجرا قرار می گیرد.