تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده ۱۹: تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

تبصره ۱: در نیمسالهایی که دانشجو بد لیل رعایت پیشنیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده ۳۶ کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلا مانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میگردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از ۱۲ گردد مشروطی به حساب نمی اید نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه میشود.

تبصره ۲: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد. حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

تبصره ۳: چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی. نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره ۲ این ماده انها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از ۷ واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره ۴: چنانچه در ترم آخر تحصیلی. دانشجو فقط ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری ان را (حداکثر به تعداد ۴ واحد) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره ۲ آین ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان بصورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره ۵: دانشجوئی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد. مشروط بر اینکه تعداد واحدهائی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.

 

دانلود فایل