درس معرفی به استاد

ماده ۲۰: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر ۴ واحد باقیمانده داشته باشد میتواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین میشود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس, نمره آن حذف می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره ۱: چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجدداً بصورت معرفی به استاد امتحان دهد.

تبصره ۲: در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده ۲۰ آئین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر این صورت می توان از تبصره ۲ ماده ۲۸ استفاده کرد, یا با درخواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتفل نمود.

تبصره ۳: شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت باضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.


ماده ۲۱: قبل از شروع نیمسال اول تحصیلی بایستی تکلیف اندسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلو گیری بعمل آید.


ماده ۲۲: انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج اموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع میباشد. لکن چنانچه بدلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات, از دانشجوئی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی انتخاب واحد درسی او لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.

دانلود فایل