منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  برای منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه رعایت موارد زیر الزامی می باشد .

 

1- نشانی عهده  دار مکاتبات ، واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو
 می باشد .  و نویسنده اول به نام استاد راهنما مشروط به آنکه نام واحد دانشگاهی محل  تحصیل دانشجو قید گردد در غیر اینصورت نویسنده اول دانشجو خواهد بود .

2- آدرس دانشگاه می بایست مطابق فرمهای زیر باشد :

الف) مقالات فارسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه ..............، ساوه ، ایران

ب) مقالات انگلیسی :

,saveh Branch,Islamic Azad University ,Saveh,Iran.نام گروه Department of   

 

 

                                             معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 

دانلود فایل